Bild på agilt från ordbok - Business Agility

Tyvärr är det fortfarande så att när man säger agilt så tänker de flesta ”IT”. Sanningen är att agilt är mycket, mycket mer än så.

En agil verksamhet kan reagera snabbt och effektivt på möjligheter och hot som finns i dess omgivning. Oavsett om de är kommersiella, juridiska, tekniska eller politiska. Till en låg kostnad, såväl ekonomiskt som organisatoriskt. Så agilitet är inte bara IT.

 

Vad är då Business Agility? Det definieras som en organisations kultur, ledarskap, strategi och styrning för att tillföra värde till organisationens alla intressenter och göra det i en osäker, komplex och snabbföränderlig omvärld.

Mål

Målet med utbildningen är att du ska ha fått en ökad förståelse för vad det krävs för yttre förutsättningar för på mest effektiva sätt genomföra ett projekt. Fokus ligger på att använda projektets resurser – såväl mänskliga, ekonomiska och materiella, på bästa möjliga sätt för att nå projektets alla mål. På så sätt kan vi skapa förutsättningar för att få ut mesta möjliga – pricksäkra – effekt ur varje enskilt projekt.

Business Agility kursinnehåll

Bakgrund och historik – Lean och agilt.

En kort historiebeskrivning om rötterna, de grundläggande värderingarna och principerna. Skillnaden mellan att vara agil och verka agilt.

Ramverket för Business Agility

Agil kultur. Vad är det som kännetecknar en agil kultur? Vad får den att växa? Går den att mäta?

Agilt ledarskap. Vad kännetecknar det agila ledarskapet? Har vi sådant i vår organisation och om inte: Kan vi börja tillämpa ett stödjande, tillitsbaserat ledarskap?

Agil strategi. Har vi en tydlig, uttalad och kommunicerad strategi? Känner alla medarbetare till den? Finns det ett tydligt ”varför” i vårt dagliga arbete? Ges medarbetarna möjlighet att tillföra värde till strategin?

Agil styrning. Den bygger på en uppsättning kärnvärden, beteenden och tillämpningar som gör det möjligt för en organisation att blomstra i en värld som kännetecknas av volatilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet (VUCA). Hur mycket vågar och kan vi släppa taget om kontroll och istället gå över till koll? Avsnittet innehåller en kort introduktion till Beyond Budgeting.

Agila medarbetare. Har våra medarbetare ett agilt mindset? Och om inte – hur kan vi stötta dem i processen att utveckla det? Den bakomliggande filosofin bakom agilt bygger ju mycket på att frigöra kollektivets kreativitet och skapa förutsättningar för samarbete.

 

Allt detta ovan sammanfogar vi till slut med:

Operativ agilitet. Hur gör för att omsätta tanke i handling? Hur får vi agil kultur, agilt ledarskap, agil strategi, agil styrning och agila medarbetare att fungera praktiskt? Hur gör vi verkstad av vackra ord? Var börjar den agila resan uppifrån och ned? Ett sätt att göra det är att tillämpa

Agil förändring. Hur skapar vi snabbast värde för våra intressenter? Hur kan vi tillämpa MVC (Minimum Viable Change). Hur mäter vi framsteg och framgång? Hur kommunicerar vi framsteg och framgång till hela organisationen?

Kursen fokuserar på det agila förhållningssättet på alla nivåer och är fullspäckad med exempel på ”hur andra lyckats”. Varje organisation har unika förutsättningar och den här kursen bör ses som en grund för att kunna ta ett agilt helhetsgrepp på hela din organisation med de förutsättningar som just den har. Du får med dig en hel del verktyg för att mäta din organisations agila mognadsnivå samt mängder med tips och praktiska exempel inför en kulturförändring.

Innehållet följer riktlinjerna från Agile Business Consortium.

För vem?

VD, GD, avdelningschefer, verksamhetschefer, HR, finans, PMO m fl. Alla som är nyfikna på hur man kan skapa en snabbrörlig, effektiv, prestigelös, värdeskapande och tillitsbaserad organisation. Den ger en bred översikt över allt från ledarskap via finans till HR, och är namnet till trots minst lika lämpad för offentlig sektor som privat, för såväl stora som mindre organisationer.

Vad ska jag kunna innan?

Du bör ha några års ledarerfarenhet och helst ha en sådan position i organisationen att du kan påverka t ex processer. Däremot är det oväsentligt om du kommer från ledning, finans, HR, marknad eller IT.

Omfattning

Två dagar (9.30 – 16.30, 09.00 – 16.00).

När?

Vi har för närvarande inga datum för öppna kurstillfällen, men kursen lämpar sig mycket väl för att genomföra speciellt anpassad för din organisation. Den kan vara startskottet för resan mot en mer agil organisationskultur. Hör gärna av dig så kan vi prata vidare.