agilcoachen

Grundkurs i Lean – två dagar


Bild på leanuttryck

Lean är en filosofi och metodik som ursprungligen utvecklades inom tillverkningsindustrin, men som nu har spridit sig till en mängd olika branscher och verksamheter.

Målet med Lean är att skapa mer värde för kunden genom att eliminera slöseri och ineffektivitet i processer. Denna tvådagarskurs ger djupare kunskaper om och mer förståelse för Lean än vår Introduktion till Lean

Under kursen går vi igenom några av de vanligaste verktygen och arbetssätten inom lean. Dessa används sedan för att skapa effektiv flöden och värdeskapande processer med högt kundfokus.

Syfte

 

Ge ökad kunskap och inspiration att arbeta med Lean. Lean är i grunden ett förhållningssätt med fokus på att skapa värde för kunderna genom väl fungerande flöden, eliminera slöserier och inte minst arbeta med ständiga förbättringar.
Det handlar inte om att arbeta snabbare utan smartare!

 

Mål med Grundkurs i Lean

1. Förståelse för Lean-principer: Efter avslutad kurs har deltagarna en grundläggande förståelse för de centrala principerna inom Lean och kunna förklara hur dessa principer kan tillämpas för att förbättra processer och öka effektiviteten.

2. Kunna identifiera slöseri: Deltagarna bör kunna identifiera olika former av slöseri i en process och förstå hur dessa slöseriaktiviteter kan elimineras eller minskas för att skapa mer värde för kunden och organisationen.

3. Värdeflödesanalys: Efter kursen kan deltagarna genomföra en grundläggande värdeflödesanalys för att kartlägga och visualisera processflödet, identifiera flaskhalsar och identifiera områden för förbättring.

4. Begreppet “Kundvärde”: Deltagarna ska förstå konceptet kundvärde och kunna skilja mellan aktiviteter som skapar värde för kunden/värdemottagaren och sådana som inte gör det.

5. Grundläggande Lean-verktyg: Efter avslutad kurs är deltagarna bekanta med grundläggande Lean-verktyg som 5S, Standardisering, Visuell styrning, och grundläggande principer för pull-system.

6. Förbättringskultur: Deltagarna har fått en ökad medvetenhet om vikten av att skapa en kultur av ständig förbättring och hur man kan engagera medarbetare för att aktivt delta i förbättringsprocessen.

7. Förståelse för flödesprincipen: Efter kursen har deltagarna fått insikt i vikten av att skapa kontinuerligt flöde i processer och förstå hur detta bidrar till att minska ledtider och resursförbrukning.

8. Implementering av förändringar: Deltagarna bör känna till de grundläggande stegen för att implementera Lean-principer och vara redo att börja tillämpa dessa inom sina arbetsområden.

9. Kommunikation av Lean-principer: Efter kursen kan deltagarna kommunicera grundläggande Lean-principer till andra kollegor och förklara vikten av att sträva efter kontinuerlig förbättring.

För vem?

1. Medarbetare på alla nivåer: En grundkurs i Lean kan vara värdefull för alla anställda, oavsett om de arbetar på operativ, administrativ eller ledningsnivå. Att ha en grundläggande förståelse för Lean-principer kan hjälpa alla att bidra till förbättringsinsatser och identifiera slöseri i sina respektive arbetsområden.

2. Chefer och ledare: Ledningsgrupper och chefer kan dra nytta av att förstå Lean-principer för att kunna driva och stödja förändringsinitiativ inom organisationen. De kan också använda Lean som en ram för att utveckla en kultur av kontinuerlig förbättring.

3. Nya medarbetare: Att inkludera Lean-principer som en del av introduktionsprogrammet för nya medarbetare kan hjälpa dem att snabbt förstå organisationens förbättringsfokus och bidra till en effektiv arbetskultur.

4. Kvalitets- och processförbättringsteam: Om organisationen har speciella team som fokuserar på kvalitet och processförbättring, kan en grundkurs i Lean ge dem de verktyg och koncept som behövs för att genomföra sina uppgifter mer effektivt.

5. Arbetsledare och produktionspersonal: För arbetsledare och personal i produktionsmiljöer kan en grundkurs i Lean hjälpa dem att förstå vikten av kontinuerlig förbättring och hur de kan eliminera slöseri i produktionen.

6. Personal inom tjänstesektorn: Många Lean-principer kan även tillämpas inom tjänstesektorn. Personal som arbetar inom exempelvis kundtjänst, administration eller hälso- och sjukvård kan dra nytta av att lära sig hur man identifierar och minimerar slöseri.

Generellt sett kan en grundkurs i Lean vara värdefull för alla som är intresserade av att förbättra sina processer, öka effektiviteten och skapa mer värde för sina kunder och intressenter. Det är viktigt att anpassa kursinnehållet och exempel så att de är relevanta och meningsfulla för den specifika målgruppen.

Innehåll

1. Introduktion till Lean
– Vad är Lean och dess historik?
– Kärnprinciper och fördelar med Lean.
– Lean vs. traditionella tillverkningsmetoder.

2. Kundvärde och värdeflödesanalys
– Förstå begreppet kundvärde.
– Hur man identifierar och kartlägger värdeflöden.
– Att identifiera och eliminera icke-värdeskapande aktiviteter (slöseri).

3. Jämna ut arbetsbelastning och skapa flöde
– Varför är jämn arbetsbelastning viktigt?
– Principen om kontinuerligt flöde.
– Hur man balanserar arbetsstationer och processer.

4. Pull-system och Just-in-Time
– Vad är pull-systemet och varför är det effektivt?
– Att producera enligt kundbehov.
– Minska lager och ledtider.

5. Ständig förbättring och Kaizen
– Principen om ständig förbättring.
– Kaizen-filosofin: små steg mot förbättring.
– Hur man engagerar hela arbetsstyrkan i förbättringsprocessen.

6. Respektera Människor och kulturell transformation
– Vikten av att skapa en kultur som värdesätter människor.
– Empowerment och delegering av ansvar.
– Hantera motstånd och främja delaktighet.

7. Verktyg och tekniker inom Lean
– Översikt över verktyg som 5S, Poka-Yoke, och Kanban.
– Hur man implementerar dessa verktyg för att förbättra processer.

Kursavslutning:

– Sammanfattning av huvudpunkterna i kursen.
– Framtida steg: Implementering av Lean i din organisation.
– Certifiering och fortsatt lärande inom Lean-principer.

Slutsats:

Lean är en kraftfull metodik som kan revolutionera hur organisationer driver sina processer. Genom att fokusera på att maximera värde för kunden och minimera slöseri kan man uppnå ökad effektivitet, kvalitet och konkurrenskraft. Denna grundkurs ger dig en stark grund för att utforska och implementera Lean-principer i din verksamhet.

Omfattning

Två dagar

När?

Inga schemlagda öppna kurstillfällen är just nu inplanerade. Kursen lämpar sig dock mycket väl att genomföra internt i er organisation. Kontakta oss för vidare information.


Exit mobile version